میوه خشک کن۱۶طبقه

میوه خشک کن۱۶طبقه استیل برقی با ضمانت یک ساله و دارای فن برای گردش هوا و یک نواخت بودن هوا در تمامی طبقها