جفت زرع ونیم ۵۰ رج کرم (۲×۱/۵)

فرشا خام بوده و هنوز سرویس نشده و عکسها از پشت فرش می باشد