باز کردن اسپلیت

کل دستگاه باز و گاز داخل دستگاه جمع میشود.