مرکز پخش جگر و کله پاچه

مرکز پخش جگر و کله پاچه.سیراب شیردان.قلم.دنبه
تحت نظارت دامپزشکی و بهداشت
بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت را از ما بخواهید در سوپر گوشت آزاده مشهد در خراسان رضوی.