نهال خوب انگور سیاه

نهال خوب انگور سیاه در سردشت اذربایجان
تولید فروش نهلل انگور سیاه در سردشت
این نهالستان همراه است با شناسنامه دار بودن نهال انگور ، گواهی بهداشت و مجوز جهاد کشاورزی انگور زیر نظر مهندسین این سازمان و همچنین کلینیک گیاه پزشکی که باعث دقت بیشتر در تولید نهال انگور با کیفیت تر و عرضه نهال آن میگردد.
ارسال سراسر کشور