دستگاه صوراحی زن تخت

ساخت دستگاه صوراحی زن تخت
دستگاه صوراحی زن تخت با برق پی ال سی برش ابزار فارسی ابزار از 1سانت الی150سانتی متر سینه کفتری وغیره