پارچه پرده دانتل

پارچه پرده دانتل
رنگبندی سفیدوکرم وطوسی
عرض 3