اجرای سنگ مالون رنگ روشن

اجرای سنگ مالون اصفهان
قابل اجرا در تمام شهرها پروژه قابل اجرا است با نازلترین قیمت.
✔نمونه در دماوند انجام شده.
✔سنگ بکار برده شده سنگ مالون اصفهان
کف سنگ لاشه مشکی ورقه ای استفاده شده.