گلدان استوانه 4تایی

داخل کارتن 2سری ارتفاع اول 23دههنه24 ارتفاع دوم 18دهنه20 ارتفاع سوم 16دهنه17 ارتفاع چهارم 14دهنه 15