تکنیک نقاشی طراحی با مداد

تهران شهرک ولیعصرگالری نقاشی نشاط تکنیک طراحی با مداد کار هنر جوی عزیز محمد کیان امید علی در ابعاد ۲۰ در ۳۰ می باشد.