location-mark شهر خود را انتخاب کنید

فروش و پرورش جوجه پلیموت راک

اولین پرورش دهنده و سالن پرورش مرغ پلیموت راک در ایران ما هستیم.
فروش و پرورش جوجه پلیموت راک با قیمت مناسب در سالن پرورش و فروش تخم نطفه دار حسن زاده می باشد.