جف ۹ متری ۴۰ رج سرمه ای

بافت خوی خوشرنگ و با کیفت عالی