گردو ژنوتیپ خوشه در میاندوآب

گردو ژنوتیپ خوشه کوپه ای کانادایی بلغارفرنور پرورش و فروش ارقام گردوهای بذری رویشی در ایران فروش بصورت عمده و خرده