تهیه و فراوری چوب زیتون

تهیه و فراوری چوب زیتون توسط دستگاه خشکن صنعتی از چوبکده زیتون در رودبار