تولید نهال انگور رشه سیاه

انگور رشه سیاه سردشت درنهالستان سالاری اولین تولید کننده انگور دیم در آذر بایجان غربی با 31سال سابقه تولید
✔انگور سیاه سردشت بامقاومت بالا به بی آبی و بیماریهای چون اگریا باکتری وسفیدکها پر محصول وسابقه کاشت در آب و هوای سرد و نیمه گرم
✔در مورد هرس انگور سیاه سردشت باید توجه داشت بعد از بند اول محصول خواهد داد لذا از دادن شاخه های بلند خود داری شود که دراین صورت محصول رنگ نخواهد گرفت و کیفیت لازم را نخواهدداشت شاخه های بار ده سه جوانه نهایتا پنچ جوانه باشند