زمین سنددار ۱۹۸متری در لنگرود واقع در سالی پاکه

۱۹۸متر زمین واقع در لنگرود کوچه حمام فشکالی(سالی پاکه) مناسب جهت ساخت آپارتمان