فرش جفت ۱۲ متری(۲۴) ماهی

فرش جفت ۱۲ متری(۲۴) ماهی ۵۰ رج بافت خوی خوش رنگ و با کیفیت ارسال به سراسرکشور