سرویس اسپلیت صفر شوی

دستگاه کامل باز قابهای پانل وموتور باز با کارواش شسته با دستگاه خشک گاز داخل خود اسپلیت جمع و نصب میشود.