کراسولا خرفه ای ابلق

گیاهی با نیاز نوری زیاد
در بیرون از منزل رشد بهتری دارن
آبیاری ۷ الی ۱۰ روز
آبیاری زیاد باعث پوسیدگی و خشکی دادن به گیاه باعث ریزش برگ میشه
تکثیر از طریقه قلمه