کلیدهای هوشمند

کلیدهای هوشمند وظیفه روشنایی هوشمند چرا در خانه برعهده دارند.این کلیدها قابلیت این را دارند که شما از طریق اپلیکیشن نصب شده بر روی موبایل ویا تبلت شماخاموش و روشن شوند.همچنین شما می توانید با تعریف سناریو بر روی اپلیکیشن برنامه ریزی مشخصی برای روشنایی خانه هوشمندخود داشته باشید.به عنوان مثال اگر مهمانی سورپرایز داشته باشید می توانید چراغهای خاموش را به یکباره با فشردن یک آیکن در اپلیکیشن روشن کرده و حتی سیستم موزیک خودرا همراه با آن پخش نمائید.در خانه هو شمند شما با استفاده از سنسورهای نوری مقدار لومن روشنایی خودرا تنظیم نموده و از مصرف بی رویه و بیهوده برق جلوگیری کنید

قیمت قبل: 3,100,000