تاب باغی وحیاطی

تاب باغ وحیاط. وویلا
پخش تاب ۲و۳و۴ نفره فلزی با بهترین پوشش رنگ کوره وبهترین سازه با تحمل وزن بالا.