نصب اسپلیت زانتی

اجرت نصب ۲۴ هزار ۱۲۰۰ تومان
اجرت نصب ۱۸هزار ۱ تومان
اجرت نصب ۱۲ هزار ۸۰۰ تومان میباشد
دستگاه نصب میشود