فروش و تامين سنگ لاشه و سنگ مالون

تامين و نصب سنگ لاشه و سنگ مالون از محل استخراج تا محل كارتان بدون واسطه صورت می پذیرد.