خرید گوشواره کم اجرت در رشت

گوشواره حلقه ای دامله
وزن یک گرم و ۸۰ سوت