زیر سفرهطرح ۴ خانه
ابعاد: ۲۰۰*۱۴۵سانتی متر
تنوع طرح و رنگ