کیسه بوکس ایستاده ارتفاع 185

فروش عمده کیسه بوکس ایستاده ارتفاع 185.
کیسه بوکس ها از نظر مدل، طرز قرار گیری، شیوه استفاده و جنس انواع گوناگون دارند که یکی از مدل هایی که در چند سال اخیر مورد استفاده فراوان ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی فارغ از رشته تخصصی، سن، جنسیت و ... قرار گرفته است، کیسه بوکس ایستاده می باشد.