نصب سنگ مالون برای دیوار

اجرای سنگ لاشه ورقه ای بارنگ های پرتقالی مشکی قهوه ای سبز ، و… اجرای سنگ مالون مرجان بارنگ سفید قهوه ای سبز

با پیمانکاری آقای محمد ی با بیش از ۲۰ سال سابقه