دستگیره میلو مدل 173

در دو اندازه 96 و 128 موجود میباشد