برج پرچم ۳۲متری با قابلیت چرخش ۳۶۰درجه

برج پرچم ۳۲متری با قابلیت چرخش ۳۶۰درجه
هد متحرک و پرچم های ۹*۱۶