ترازو کاسبی مدل ۴۰ کیلویی مارک کمری

ترازو کاسبی مدل ۴۰ کیلویی مارک کمری
برق و باطری
نگهداری شارژ باطری زیاد
۶ رقم
نمایشگر دوطرفه