اهدای مدرک بین المللی پس از گذراندن دوره

اهدای مدرک بین المللی و فنی حرفه ای پس از گذراندن دوره کوتاهی مو به کارآموز عزیزمان🌹
با ارائه مدرک فنی حرفه ای و بین المللی و شرکت در برگزاری ورک شاپ