آموزش تیر اندازی با کمان سنتی به صورت حرفه ای در فارس

آموزش تیر اندازی با کمان سنتی به صورت حرفه ای در فارس 🔸افتخار آفرینی تیم شانزده سال کمانگیری روی اسب باشگاه آرش در مسابقات کمان سنتی