میزو صندلی آلومینیوم

میزو صندلی آلومینیوم ضدزنگ
با پوشش رنگ کوره ای تولید شده توسط مبلمان باغی رنجبر.