گیلاس وزرد دانشکده

گیلاس زرد دانشکده در سال سوم از کاشت خود به باردهی آغاز می‌کند. اما در سال‌های اولیه، باردهی آن در سطوح پایینی قرار دارد و با رشد نهال، به تدریج افزایش می‌یابد. به طوری که با گذشت زمان، باردهی این درخت‌ها افزایش می‌یابد. متوسط عملکرد هر درخت 8 ساله حدود 90 کیلوگرم میوه است. از این رو، با در نظر گرفتن فاصله کاشتی درخت‌های گیلاس دانشکده، می‌توان اظهار داشت که میانگین عملکرد آن در هر هکتار به 60 تن می‌رسد.


لازم به ذکر است که میزان باردهی درخت‌های گیلاس زرد دانشکده به طور مستقیم به نحوه مراقبت و رسیدگی به آنها وابسته است. برای دستیابی به درختانی با رشد سالم و میوه‌دهی بالا، به ما همراهی کنید.