امداد خودرو سیار در دماوند

وسایل نقلیه و خودروی ما یک ماشین مکانیکی می‌باشد.
🔸🔹به این خاطر احتمال ناهماهنگی بین قطعات خودرو و یا خرابی قطعات وجود خواهد داشت.
🔸🔹با عدم هماهنگی قطعات خودرو، وسیله ی نقلیه ما قاعدتا درست کار نخواهد کرد.