سندروس خوراکی دودی

سندورس درختی است که در بلوچستان و اطراف تخت سلیمان رشد می کندف البته که زادگاه اصلی این درخت عربستان، هندوستان و شمال آفریقا است.
خواص دارویی گیاه سندروس:
درمان عفونت های چشمی
درمان شب کوری
درمان زخم های معده و جلوگیری از زخم معده
برطرف کردن بلغم و رطوبت
و....

برای خرید سندورس خوراکی دودی کلیک کنید.