قطعه شورصنعتی و موتورشور

شرکت تعاونی شهباز صنعت طراح وتولیدکننده قطعه شورهای صنعتی درابعاد مختلف.
باکیفیت عالی و تکنولوژی روز.