نيم ست سياه قلم مرواريدی

نيم ست سياه قلم مرواريد


وزن:٥:٤٥٠


یک کار ترکیبی بسیار خاص همراه با مروارید که وزن مروارید ها کسر شده است.