قیمت ست انگشتر و دستبند بنگل چند ضلعى

ست انگشتر و دستبند بنگل پنج ضلعى


وزن انگشتر:٢/٧٨٠


وزن دستبند:٣/٦٠٠


يه كار سبك و نمادار كه مناسب تمام سن هاست. برای استفاده روزمره و سرمابه گذاری هست .