آموزش فشرده دوره ی گریم سینمایی

امکان آموزش این رشته همزمان با دوره درجه دو و درجه یک میسر میباشد که در طول دو ماه عادی و یا بصورت یکماه فشرده و یا در طول هفته ای سه روز کلاس ها بر اساس زمانبدی شما برگزار میگردد.