اجرا و خمکاری و برشکاری نمای فلاشینگ باند

اجرا و خمکاری و برشکاری نمای فلاشینگ باند،جلو پنجره،تراس ،پشت بام