ترالي چهاركشو شيشه اي ممبران

جنس بدنه:پروفيل استيل ٣٠٤
جنس چوب:هايگلاس و نوار يك ميل براق
جنس ريل:سه تكه ساچمه اي
جنس دستگيره:زاماك رنگ شده
جنس شيشه:سكوريت رنگ شده
نوع چرخ:دوقلو ABS
داراي گارد محافظ
تنوع در توليد و قابل سفارش در مدلهاي مختلف