اجرای رنگ استاتیک در ملارد

رنگ استاتیک یا رنگ الکترو استاتیک یک نوع رنگ بخ شکل پودر یا مابع است که با کمک میدان مغتاطیسی باعث جذب بیشتر بر روی سطح مورد نظر شده است.
اجرای رنگ کوره ای در منطقه ملارد