قیمت ساخت کرسی چوبی با کیفیت

قیمتو ساخت کرسی چوبی
که از چوب گردو ساخته شده است
که سایز واندازه آن توسط مشتری درخواست
شده است ،مخصوصا کرسی که چوبش باید خیلی محکم باشد و فاصله ی صفحه روی کرسی با آتشدان بسیار مهم و ضروری است