قیمت زردآلو اعلاء در میاندوآب

منشاء اصلی این درخت در شمال شرق چین قرار دارد و در مناطق با آب و هوای معتدل کاشته می‌شود. برای رشد و تولید میوه به نیاز به حداقل 300 تا 1000 ساعت سرمایی در دماهای کمتر از 7 درجه سانتیگراد دارد. گل‌های این درخت در بهار زودتر از بیشتر میوه‌های دیگر باز می‌شوند. این درخت در اراضی شیبدار رشد می‌کند و نسبت به خشکی مقاوم بوده و تا حدی مقدار نمک را تحمل می‌کند.