سبد پلاستیکی ۴ کیلویی تک رج

سبد پلاستیکی ۴ کیلویی تک رج
سبد پلاستیکی ۴ کیلویی تک رج با ابعاد ۲۴×۳۴
پایه ستون ۸/۵
وزن ۱۴۰ گرم