سرویس شستشو اسپیلت

در سرویس کاری دستگاه باز شسته و سپس نصب میشود