مه پاش برای خنک کردن سالن های مرغداری

مه پاش برای خنک کردن سالن های مرغداری

مزایای مه پاش مرغداریاین دستگاه‌ها در حالت معمول آب را با فشار زیادی وارد پمپ می‌کنند. این کار باعث شده تا حتی مقدار کمی از آب به ‌صورت مه در آمده و یک سالن بزرگ را در بر بگیرد. همچنین برای کاهش استرس گرمایی و تامین رطوبت مورد نیاز برای رشد طیور، جلوگیری از انتشار ویروس ها و بیماری ها و بهبود کلی محیط طراحی شده است