روغن درخت چای ارگانیک در رشت

روغن درخت چای ارگانیک در رشت مواد شیمیایی در این روغن قارچ ها و باکتری ها را از بین می برد و واکنش های آلرژیک پوست را کاهش می دهد.