سنگفروشي سنگ لاشه مالون با رنگهاي متنوع

سنگفروشي سنگ لاشه و سنگ مالون از جنس طبيعي و رنگهاي متنوع دارد مانگاري بالاي دارد و هزينه كمي نسبت به بقيه مصالح ها دارد